Όροι και προϋποθέσεις

Το συνολικό περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Travellook.gr ή τρίτων. Τα περιεχόμενα αυτής της Ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του Travellook.gr, και συνεπώς δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο. Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάσετε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτής της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα της Ιστοσελίδας μας, δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση του Travellook.gr. Όλες οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται από το Travellook.gr έχουν αγοραστεί από το www.shutterstock.com και ισχύει η νόμιμη χρήση τους. Αρμόδια δικαστήρια για επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται ρητώς τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.