Για την έκδοση διαβατηρίου χρειάζεται απαραίτητα η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στο Αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Μια πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη φωτογραφία 4×6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.
Σε περιπτώσεις ατόμων με προβλήματα όρασης, όταν δεν πληρούνται επακριβώς οι τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφιών (π.χ. μη εστιασμός, κλειστοί οφθαλμοί, παραμόρφωση χαρακτηριστικών προσώπου κλπ) συνυποβάλλεται, είτε απλή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Τυφλών οικείας Υπηρεσίας, η οποία πιστοποιεί την εν λόγω κατάσταση, είτε ιατρική βεβαίωση – γνωμάτευση.

Παράβολα είσπραξης εσόδων
– Παράβολο χαρτοσήμου:

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε στο επίσημο site

 

Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
– Σε περίπτωση που ο αιτών είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν έχει Ελληνικό Δελτίο Ταυτότητας, υποβάλλει πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου).

Το παλιό σας διαβατήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας.